UM SIÐFRÆÐILEGAR MEGINREGLUR FYRIR LÆKNISFRÆÐILEGAR RANNSÓKNIR Á MÖNNUM

Samþykktar á 18. heimsþingi lækna í Helsinki í júní 1964


INNGANGUR

1.

2.


ALMENNAR MEGINREGLUR 

3.


4.


5.

6.

7.

8.

 • Þrátt fyrir að aðaltilgangur læknisfræðilegra rannsókna sé að skapa nýja þekkingu, má þetta markmið;

ALDREI GANGA FYRIR RÉTTINDUM OG HAGSMUNUM SÉRHVERS ÞÁTTAKANDA .

 


9.

10.

11.

Haga skal rannsóknum svo, að sem minnstar líkur séu á mögulegum umhverfisskaða.


12.

 • Læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum mega þeir einir gera, sem hafa viðeigandi siðfræðilega og vísindalega menntun, þjálfun og hæfni.
 • Rannsóknir á sjúklingum eða heilbrigðum sjálfboðaliðum eru háðar því að umsjón annist hæfur læknir eða annar hæfur heilbrigðisstarfsmaður.

13. 

 • Hópum sem ekki er nægilega sinnt í rannsóknum ætti að tryggja viðeigandi aðgang að þátttöku í þeim.

14.

 • Læknar sem sameina læknisfræðilega rannsókn og læknisfræðilega umönnun, ættu aðeins að leita þátttöku sjúklinga sinna í rannsókninni að því marki sem réttlætanlegt er af hugsanlegu gildi hennar fyrir forvarnir, greiningu eða lækningar og aðeins ef læknirinn hefur góðar ástæður til þess að trúa því að þátttaka í rannsókninni muni ekki hafa neikvæð áhrifá heilsu sjúklinganna sem taka þátt.

15.


ÁHÆTTA, BYRÐAR OG ÁVINNINGUR

16.

 • Í læknisstörfum og í læknisfræðilegum rannsóknum fela flestar íhlutanir í sér áhættu og byrðar.
 • Læknisfræðilega rannsókn á mönnum má aðeins gera ef mikilvægi markmiðsins vegur þyngra en áhætta og byrði fyrir þátttakandann.

17.


18.


VARNARLAUS ÞÝÐI OG EINSTAKLINGAR

19.

Sumir hópar og einstaklingar standa sérstaklega illa að vígi og eiga frekar á hættu að fara halloka eða hljóta meiri skaða en aðrir….

Allir varnarlausir hópar og einstaklingar ættu að hljóta sérlega ígrundaða vernd.


20.

VÍSINDALEGAR KRÖFUR OG RANNSÓKNARÁÆTLANIR

21.

22.


VÍSINDASIÐANEFNDIR

23.

 • Rannsóknaráætlun skal senda til umfjöllunar, umsagnar, leiðbeininga og samþykktar í viðeigandi vísindasiðanefnd áður en rannsóknin hefst.
 • Þessi nefnd skal vinna á gegnsæjan hátt, vera óháð rannsakanda og bakhjarli og vera laus við öll önnur óviðeigandi áhrif, og verður hún að hafa til að bera viðeigandi hæfni.
 • Nefndin skal taka mið af lögum og reglum þess lands eða landa, þar sem rannsóknin á að fara fram, svo og af alþjóðlegum gildum og viðmiðum sem við eiga, en slík lög, reglur og gildi mega þó ekki draga úr eða afnema nein þau verndarákvæði fyrir þátttakendur í rannsókninni, sem sett eru fram í þessari yfirlýsingu.
 • Nefndin skal hafa rétt til þess að fylgjast með yfirstandandi rannsóknum.
 • Rannsakandinn verður að láta nefndinni í té upplýsingar til eftirlits, sérstaklega um öll alvarleg meintilvik.
 • Engar breytingar má gera á rannsóknaráætlun án umfjöllunar og samþykkis nefndarinnar.
 • Eftir að rannsókninni er lokið, skulu rannsóknaraðilar skila lokaskýrslu til nefndarinnar, þar sem teknar eru saman almenn útkoma og niðurstöður rannsóknarinnar.

PERSÓNUVERND OG TRÚNAÐUR

24. Allar ráðstafanir skal gera til þess að vernda einkalíf þátttakendanna og varðveita trúnað um persónuupplýsingar þeirra.


UPPLÝST SAMÞYKKI

25.

Þátttaka einstaklinga sem færir eru um að veita upplýst samþykki fyrir þátttöku í læknisfræðilegri rannsókn, skal vera af frjálsum vilja.

 • Þótt viðeigandi geti verið að ráðgast við aðra í fjölskyldunni og forsvarsmenn samfélagsins, má ekki skrá neinn sem fær er um að veita upplýst samþykki til þátttöku í rannsókn, nema viðkomandi veiti samþykki sitt af frjálsum vilja.

26.

Í rannsókn á mönnum sem hæfir eru til að veita upplýst samþykki verður að upplýsa hvern mögulegan þátttakanda nægjanlega um markmið, aðferðir, uppsprettur fjármögnunar, alla mögulega hagsmunaárekstra,tengsl rannsakanda við stofnanir, væntanlegan ávinning og hugsanlega áhættu rannsóknarinnar og óþægindi, sem í henni gætu falist, hvaða ráðstafanir eru ráðgerðar þegar rannsókn er lokið og öll önnur atriði varðandi rannsóknina sem gætu skipt máli.

 • Mögulegan þátttakanda verður að upplýsa um réttinn til neita að taka þátt í rannsókninni eða að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er, án eftirmála.
 • Sérstaka athygli skal veita upplýsingaþörfum hvers og eins mögulegs þátttakanda, svo og því hvaða aðferðum er beitt til þess að koma upplýsingunum til skila.
 • Eftir að hafa fullvissað sig um það, að mögulegur þátttakandi hafi skilið upplýsingarnar, skal læknirinn eða annar hæfur einstaklingur leita upplýsts samþykkis mögulega þátttakandans, sem veitt er af frjálsum vilja, helst skriflega. Ef ekki er unnt að afla skriflegs samþykkis, verður að skjalfesta og vottfesta formlega hið óskrifaða samþykki.
 • Allir þátttakendur í rannsókn  skulu eiga þess kost að fá upplýsingar um almenna útkomu og niðurstöður rannsóknarinnar.

27.

28.

29.


30.

31.


32.

 • Fyrir læknisfræðilegar rannsóknir þar sem notaðar eru persónugreinanlegar upplýsingar eða efni úr mönnum, t.d. rannsóknir á efni eða upplýsingum úr lífsýnasafni eða svipuðum söfnum, verða læknar að leita upplýsts samþykkis fyrir söfnun, varðveislu og/eða endurnotkun þeirra.
 • Þó geta einkar óvenjulegar aðstæður gert að verkum að ómögulegt eða illframkvæmanlegt er að afla samþykkis fyrir slíkri rannsókn.
 • Við slíkar aðstæður má aðeins gera rannsóknina eftir umfjöllun og samþykki vísindasiðanefndar.

NOTKUN LYFLEYSU 


33.

Ávinning, áhættu, byrðar og árangur af nýrri íhlutun verður að prófa á móti bestu sönnuðu íhlutun (eða íhlutunum), nema við eftirfarandi aðstæður

Ráðstafanir eftir rannsóknina

34.

Rannsóknaskráning, birting og dreifing niðurstaðna

35.

 • Sérhverja rannsókn á mönnum skal skrá í gagnagrunn, sem er aðgengilegur almenningi, áður en öflun fyrsta þátttakandans á sér stað.

36.

Rannsakendur, höfundar, bakhjarlar, ritstjórar og útgefendur hafa allir siðferðislegum skyldum að gegna hvað varðar birtingu og dreifingu niðurstaðna rannsókna.

 • Rannsakendum er skylt að birta opinberlega niðurstöður rannsókna sinna á mönnum og eru þeir ábyrgir fyrir að skýrslur þeirra séu tæmandi og nákvæmar.
 • Allir aðilar eiga að fylgja viðurkenndum viðmiðum um siðferðislega skýrslugerð.
 • Bæði neikvæðar niðurstöður, útkomu rannsókna sem skila ekki afgerandi niðurstöðu, jafnt og jákvæðar niðurstöður, skal birta á prenti eða þær gerðar almenningi aðgengilegar á annan hátt.
 • Í útgefnu verki skal greina frá fjármögnun, tengslum við stofnanir og hagsmunaárekstrum.
 • Skýrslur um tilraunir, sem ekki eru í samræmi við meginreglur þessarar yfirlýsingar, ætti ekki að taka til birtingar.

ÓSÖNNUÐ ÍHLUTUN Í KLÍNÍSKRI MEÐFERÐ

37.

 • Hvað varðar læknismeðferð einstaks sjúklings, ef ekki eru til sannaðar íhlutanir eða aðrar þekktar íhlutanir hafa reynst árangurslausar, getur læknirinn, eftir að hafa leitað sérfræðilegrar ráðgjafar og að fengnu upplýstu samþykki sjúklings eða lögráðamanns hans, beitt ósannaðri íhlutun, ef hún gefur, að mati læknisins, vonir um að lífi sjúklingsins verði bjargað, að honum verði komið til heilsu á ný eða að þjáning verði linuð.
 • Að því loknu ætti að taka þessa íhlutun fyrir í rannsókn, ætlaða til að meta öryggi hennar og virkni.
 • Í öllum tilvikum skal skrá nýjar upplýsingar og birta þær opinberlega þar sem við á.

 


Genfaryfirlýsing Alþjóðalæknafélagsins