LEYFISLAUS LYFJATILRAUN- Þátttakendur í klínískri lyfjarannsókn skulu vera tryggðir á fullnægjandi hátt fyrir hugsanlegu heilsutjóni vegna rannsóknarinnar - mittval.is

LEYFISLAUS LYFJATILRAUN- Þátttakendur í klínískri lyfjarannsókn skulu vera tryggðir á fullnægjandi hátt fyrir hugsanlegu heilsutjóni vegna rannsóknarinnar

27. ágúst 2020

 Lyfjarisar vilja lagalega vernd

 

Myndlýsing ekki til staðar.

Evrópsk lyfjafyrirtæki hafa þrýst á um það að Evrópusambandið veiti þeim undanþágur, sem muni verja þau gegn lögsóknum, ef vandamál koma upp tengd bóluefnunum sem þau eru að þróa gegn kórónuveirunni. Financial Times greindi frá þessu í gærmorgun.


Íslensk stjórnvöld hafa ekki fylgt reglum NÜRNBERG KÓÐANS heldur haldið leyndum samningi við lyfjarisann Pfizer.


 • „Íslensk stjórnvöld hafa ekki fylgt reglum Nurnberg sáttmálans heldur haldið leyndum samningi við lyfjarisann Pfizer og þeirri staðreynd að verið er að gera vaksín-tilraunir á íslenskum almenningi með ófyrirséðum afleiðingum. Dómstólar munu væntanlega úrskurða hvort slíkt sé brot á Nurnberg sáttmálanum og glæpur gegn mannkyni. Ef hið sama gerist hér og gerst hefur gagnvart breskum almenningi, þá kunna forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra fyrrverandi og núverandi, landlæknir, sóttvarnalæknir, forstjóri Lyfjastofnunar, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar og umboðsmenn lyfjarisanna eiga yfir höfði sér málssóknir fyrir Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag.“

Reglugerð um klínískar lyfjarannsóknir á mönnum.

5. gr. Tryggingar. – Þátttakendur í klínískri lyfjarannsókn skulu vera tryggðir á fullnægjandi hátt fyrir hugsanlegu heilsutjóni vegna rannsóknarinnar. Aðalrannsakandi, eða eftir atvikum rannsakandi, er ábyrgur fyrir því að fullnægjandi tryggingar séu fyrir hendi.

Reglugerð um klínískar lyfjarannsóknir á mönnum. 5. gr. Tryggingar.

2. gr. Skilgreiningar.
Í reglugerð þessari hafa eftirfarandi hugtök svofellda merkingu:
 • a. Lyf: Lyf eru efni eða efnasamsetningar sem falla undir skilgreiningu lyfjahugtaksins í 5. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum.
 • b. Klínísk rannsókn: Kerfisbundin rannsókn á lyfi í þeim tilgangi að afla þekkingar eða staðfesta þekkingu á verkun, milliverkun, aukaverkun, lyfjahvörfum eða rannsaka lækningalegt gildi.
 • c. Góðir klínískir starfshættir (GCP): Staðall fyrir tilhögun, stjórn, framkvæmd, eftirlit, skráningu gagna og tilkynningu niðurstaðna klínískra rannsókna, sem tryggir að gögn og túlkun niðurstaðna úr rannsókninni séu trúverðugar og nákvæmar og að réttindi, öryggi og velferð þátttakanda séu virt.
 • d. Fjölsetra rannsókn (multi-centre clinical trial): Klínísk rannsókn sem fer fram samtímis á mörgum stöðum og eftir sömu rannsóknaráætlun.
 • e. Rannsakandi (investigator): Læknir eða tannlæknir sem hefur heimild til að framkvæma klíníska lyfjarannsókn. Ef einungis einn rannsakandi tekur þátt í klínískri lyfjarannsókn telst hann einnig aðalrannsakandi sbr. f-lið.
 • f. Aðalrannsakandi (principal investigator): Rannsakandi sem ber ábyrgð á framkvæmd klínískrar lyfjarannsóknar á hverju rannsóknarsetri. Aðalrannsakandi getur í ákveðnum tilfellum einnig verið bakhjarl, sbr. i-lið.
 • g. Umsjónaraðili rannsóknar: Sá aðalrannsakandi sem samhæfir framkvæmd klínískra lyfjarannsókna í þeim íslensku setrum sem taka þátt í fjölsetrarannsókn.
 • h. Þátttakandi (subject): Einstaklingur sem tekur þátt í klínískri lyfjarannsókn, annaðhvort sem viðtakandi rannsóknarlyfs eða sem hluti af viðmiðunarhópi.
 • i. Bakhjarl (sponsor): Einstaklingur, félag, stofnun, samtök eða fyrirtæki sem gegnir því hlutverki að koma á fót, stjórna og/eða fjármagna klíníska lyfjarannsókn. Ef enginn bakhjarl er tengdur rannsókninni skal aðalrannsakandi sinna hans hlutverki.
 • j. Vaktari (monitor): Sá einstaklingur sem fylgist með því að rannsókn hafi eðlilegan gang og gætir þess að hún sé framkvæmd í öllum atriðum samkvæmt rannsóknaráætlun, stöðluðum verkferlum, gildandi leiðbeiningum um góða klíníska starfshætti og íslenskum lögum og reglum.
 • k. Rannsóknaráætlun (clinical trial protocol): Skjal þar sem fram kemur markmið, tilhögun, aðferðafræði, tölfræðilegar aðferðir og skipulag klínískrar lyfjarannsóknar.
 • l. Upplýsingarit rannsakanda (investigator´s brochure): Samantekt á klínískum og forklínískum gögnum um rannsóknarlyfið sem máli skipta fyrir klíníska rannsókn á lyfinu í mönnum.
 • m. Upplýst samþykki: Samþykki sem veitt er skriflega og af fúsum og frjálsum vilja, eftir að einstaklingur sem tekur þátt í klínískri lyfjarannsókn hefur m.a. verið upplýstur um eðli hennar, mikilvægi, afleiðingar og hugsanlega áhættu. Viðkomandi einstaklingur verður að vera fær um veita samþykki sitt eða aðili sem til þess er bær lögum samkvæmt fyrir hans hönd. Ef einstaklingurinn er ekki fær um að skrifa má í undantekningartilvikum veita munnlegt samþykki í vitna viðurvist.
 • n. Eftirlit (inspection): Sú aðgerð stjórnvalds að láta fara fram opinbera endurskoðun á skjölum, aðstöðu, skrám, gæðatryggingarmálum og öllum öðrum hlutum sem stjórnvaldið telur að tengist klínísku lyfjarannsókninni og sem kunna að vera staðsettir á prófunarsetri, í starfsstöðvum bakhjarls og/eða samningsbundinna rannsóknarstofnanna eða á öðrum stöðum sem stjórnvaldið telur að þurfi að skoða.
 • o. Meintilvik (adverse event): Sérhver óæskilegur læknisfræðilegur atburður hjá þátttakanda í klínískri rannsókn og sem er ekki endilega í orsakatengslum við þá meðferð.
 • p. Aukaverkun (adverse reaction): Öll óæskileg áhrif, sem ekki eru fyrirætluð, af þeim skömmtum sem notaðir eru af rannsóknarlyfi.
 • q. Alvarleg meintilvik (serious adverse event) eða alvarleg aukaverkun (serious adverse reaction): Skaðleg eða óvænt viðbrögð eða áhrif þar sem hver skammtur leiðir til dauða, lífshættulegs ástands, veldur fötlun, fæðingargalla, sjúkrahúsvist eða lengingar á sjúkrahúsvist.
 • r. Óvænt aukaverkun (unexpected adverse reaction): Aukaverkun sem vegna eðlis, alvarleika eða afleiðinga þeirra er ekki eins og getið er um í upplýsingariti rannsakanda um prófunarlyf eða samantekt á eiginleikum lyfs (SPC).
 • s. Rannsókn án inngrips (non-interventional trial): Rannsókn þar sem lyfið eða lyfjunum er ávísað á venjulegan hátt í samræmi við skilmála markaðsleyfisins. Meðferð sjúklingsins ákvarðast ekki fyrir fram af rannsóknaráætlun heldur er hún samkvæmt gildandi venju. Fyrirmælin um lyfið eru skýrt afmörkuð frá þeirri ákvörðun að sjúklingurinn skuli vera hluti af rannsókninni. Ekki skal beita neinum viðbótargreiningum eða -eftirliti við meðhöndlun sjúklings og nota skal faraldsfræðilegar aðferðir við greiningu gagnanna sem er aflað.

Myndlýsing ekki til staðar.

 


COVID bóluefnið drepur fólk í umvörpum


Grafarþögn lyfjastofnunar, landlæknis og annara ráðamanna jafngildir sekt þeirra.

Pfizer Biontech Bóluefnasamningurinn árið 2020 – Allt sem þú þarft að vita um leynilegu Pfizer lyfjatilraunina sem er framkvæmd án vitundar íslensku þjóðarinnar

Hinn leynilegi EU & Pfizer bóluefnasamningur var samþykktur án samráðs við þá sitjandi alþingismenn en þeir voru hvorki aldrei beðnir um álit né samþykkt fyrir samningnum, eins og íslensk lög gera ráð fyrir.

Samningurinn er APA sbr. Advance Purchase Agreement eða fyrirfram greiddur kaupsamningur

Skuldbindingarákvæði :

 • Bóluefnaframleiðendurnir eru undanþegnir bótaskyldu.
 • Pfizer Biotech bera eingöngu ábyrgð gagnvart framkvæmdastjórn sinni.

Skaðleysisákvæði:

 • Bóluefnaframleiðendum er tryggt skaðleysi og öll meðlimsríkin skuldbinda sig til að tryggja að þeir hafi nægilega lagalega tryggingu fyrir því. Ríkin eiga að breyta lögum sem tryggja hagsmuni bóluefnaframleiðendanna í einu og öllu.

Temporary_Authorisation_Patient_Information_BNT162_18_0_UK_Cleanhttps://perma.cc/VU58-8787

➡️  https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf


Bls 54 -3.mgr.

 • „Samningsaðilar skilja að þróun öruggra og virkra bóluefna er afar flókin framkvæmd og líkurnar á að hún misheppnist eru mjög miklar. Þess vegna verða gerðir fyrirframgreiddir kaupsamningar við nokkra leiðandi bóluefnaframleiðendur, til að hámarka líkurnar á að fá a.m.k eitt öruggt bóluefni.“

ÁKALL MANNRÉTTINDASAMTAKANNA MÍN LEIÐ – MITT VAL TIL ALÞINGISMANNA OG RÍKISTJÓRNAR ÍSLANDS ÞANN 17. JÚNÍ 2021

„Til alþingismanna og ríkisstjórnar Íslands. Þið hafið samkvæmt samningi ykkar við Evrópusambandið um bóluefnakaup, sem lekið hefur verið á Netið, hafið þið samþykkt leynilega bóluefnatilraun á íslensku þjóðinni, án hennar vitundar. Í samningnum stendur á bls 54. skýrt og greinilega: „The risk of failure is very high in this experimental trial“ eða;  Bóluefnin eru öll á rannsóknarstigi í fasa 3 og á neyðarleyfi/skilyrtu markaðsleyfi – rannsóknum á að ljúka 2023.


Svar við spurningu Katrínar og Svandísar af hverju við viljum ekki gerast ókeypis tilraunadýr í ólögmætri lyfjatilraun fyrir Criminal Pfizer og félaga. Þegar framkvæma á lyfjarannsóknir á mönnum er um tvennskonar rannsóknir að ræða; 

 1. Vísindarannsókn á heilbrigðissviði sem Landlæknir ábyrgist og hefur eftirlit með.
 2. Klíníska rannsókn á heilbrigðissviði sem Lyfjastofnun ábyrgist og hefur eftirlit með.

Leita verður eftir upplýstu samþykki hjá þeim þáttakendum sem taka þátt í slíkum tilraunum eða rannsóknum, sama hvort er um vísinda eða klíníska rannsókn að ræða.

Vísindasiðanefnd hafði ekki borist umsókn fyrir PFIZER lyfjatilrauninni þann 7. febrúar árið 2021 eða rúmum 3 mánuðum eftir að byrjað var að sprauta fólk með tilraunaefnunum. (Desember, 2019)


Á bls 54 er kveðið á um að þessi undanfaralyfjatilraun sé mjög hættuleg og geti valdið miklum skaða en skili vonandi einu bóluefni


Hinn leynilegi EU & Pfizer bóluefnasamningur var samþykktur án samráðs við þá sitjandi alþingismenn en þeir voru hvorki aldrei beðnir um álit né samþykkt fyrir samningnum, eins og íslensk lög gera ráð fyrir. Samningurinn er APA sbr. Advance Purchase Agreement eða fyrirfram greiddur kaupsamningur.

Á blaðsíðu 54 er í samningi, stendur eftirfarandi í 3 mgr:


Þessi grein birtist fyrst í Morgunblaðinu 20. ágúst 2021!

Síðan þá hafa Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra, Óskar Reykdalsson yfirmaður Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins báðir lýst því yfir það þessi “bólusetningarherferð” sé TILRAUN sem ljúki ekki fyrr en 2026 og því veit enginn hver langtímaáhrif efnanna eru. Hér er hægt að kynna sér upplýsingar um efnin frá Dr. Reiner Fuellmich, sem vinnur nú með fjölda lögmanna og lækna að því að sækja fyrirtæki og stjórnvöld til saka.


HÉR ER ENDURBIRTING Á GREININNI FRÁ Í ÁGÚST!

Þessi grein birtist fyrst í Morgunblaðinu 20. ágúst 2021!

Síðan þá hafa og því veit enginn hver langtímaáhrif efnanna eru. Hér er hægt að kynna sér upplýsingar um efnin frá Dr. Reiner Fuellmich, sem vinnur nú með fjölda lögmanna og lækna að því að sækja fyrirtæki og stjórnvöld til saka.

HÉR ER ENDURBIRTING Á GREININNI FRÁ Í ÁGÚST!

Framganga sóttvarnalæknis er með ólíkindum, nú þegar hann skyldar starfsfólk í skólum til að vera „bólusett“ (frétt á RÚV 16.08.21)– en firrir sig jafnframt ábyrgð í því máli, með því að henda henni yfir á vinnuveitandann.

Hið sérkennilega er að þetta er EKKI BÓLUSETNING, eins og til dæmis flensubólusetning. Um er að ræða KLÍNÍSKA TILRAUN, sem hér og víða erlendis er þrýst upp á fólk að taka þátt í. Í Bretland, Holland og Frakkland eru þessar ástungur kynntar sem KLÍNÍSKAR TILRAUNIR og fólk fær upplýsingabækling um aukaverkanir þeirra, reyndar eftir ástunguna – en hér gengur fólk grunlaust að þessu sem bólusetningu.


LEYFISLAUS TILRAUN

Vísindasiðanefnd gaf ekki leyfi fyrir tilrauninni, eins og hún á að gera. KLÍNÍSKAR TILRAUNIR eiga að vera tvíblinda, sem þýðir að ákveðinn hluti af tilraunahópnum fær lyfleysu. Lyfjastofnun hefur hins vegar tvívegis svarað fyrirspurn um það hvort lyfleysa sé notuð, að svo sé ekki.

Upplýsingar um andlát, lömun, bólgur í hjartavöðva eða gollurshúsi hjá þeim sem taka þátt í tilrauninni eru faldar eins og hægt er fyrir landsmönnum. Sem betur fer er Gróa á Leiti ansi virk hér á landi og þannig breiðast fréttirnar út.Nýtt frumvarp til laga um vandaða starfshætti í vísindum var lagt fra árið 2109. Kári Stefánsson varð æfur þegar að Katrín Jakobsdóttir lagði frumvarpið fram og kallaði það fyrir Iinnihaldslaust þvaður þegar að nefndin var sett á laggirnar árið 2019.


 1. Sóttvarnarráð var aldrei kallað saman í miðjum heimsfaraldri.
 2. Íslensk erfðagreining sagði aldrei frá þeirri vísindarannsókn sem fór fram á þjóðinni varðandi skimanir á bakvið tjöldin sumarið 2020.
 3. Persónuvernd gerði athugasemd við ólögmætar blóðsýnatökur hjá Íslenskri erfðagreiningu árið 2021.

Þeir fullorðnu einstaklingar og þeir foreldrar barna sem hafa tekið þátt í þessari leynilegu klínísku lyfjatilraun hafa aldrei verið upplýstir um að þeir séu að taka þátt í lyfjatilraun á vegum lyfjarisanna. Comirnaty tilraunabóluefnið frá Pfizer, er með neyðarleyfi til des 2023, það kemur fram: á bls 15, í Pfizer & EU bóluefnasamningum, eins á bls 50 – 58 í  Comirnaty Innihaldsskýrslunni frá Pfizer og á bls 44 – 130 í Comirnaty Epar Risk management Plan


Samvæmt reglugerð um klínískar lyfjarannsóknir, á heilbrigðissviði, þá ber heilbrigðisyfirvöldum lagaleg skylda til að upplýsa alla þáttakendur sbr. “Upplýst samþykki – öllum þeim sem hafa hug á að taka þátt í rannsókninni og fara eftir ákveðnum verkferli og verklagsreglum en að því ferli loknu þá þurfa þáttakendur að samþykkja hlutskipti sitt í tilrauninni skriflega í vitna viðurvist. Þá má aldrei, hvorki skaða eða neyða, fólk til að halda áfram þáttöku í lyfjatilrauninni. Ef að einstaklingur lætur lífið í rannsókninni, þá ber að tilkynna það samstundis til lögreglu og stöðva lyfjarannsóknina samstundis!


Með því að samþykkja leynilega bóluefnatilraun á íslensku þjóðinni án hennar vitundar hafið þið brotið flestar þær greinar laga um:


Útgangspunktar: Öll aðildarríki sem taka þátt í bóluefna tilrauninni skulu gera sér grein fyrir því að þau séu að taka átt í tilraun og þeim er öllum bent á að þann rétt ESB og Pfizer Biotech að þeim beri skylda til að vernda persónuupplýsingar þeirra og að þau láti lýsa yfir neyðarástandi í samvinnu við lögregluyfirvöld og herinn í hverju landi fyrir sig.


Ákvæði II.9.1 – bls 54

Ákvæði um að það megi enginn segja frá því að þetta sé lyfjatilraun. Talið er að lyfjatilraunin muni valda miklum skaða.


Kafli II.10 Birting og tilkynningar

Ákvæði um að það megi ekki birta út tilkynningar um efnisatriði samningsins, hann er leynilegur og undirritaður sem slíkur.


Annex II 6 gr. Ábyrgð

3 mgr. – Ábyrgðin fellur á þá sem gangast undir samninginn.

Þetta skaðleysi gagnvart framleiðendum bóluefnisins varðandi notkun þess og ráðsöfun á bóluefni srm framleiðendur bera jafnframt ábyrgð á.

Þetta ákvæði flokkast undir fullveldisbrot skv. íslenskum lögum


Ákvæði 2.6.6. – bls 54

Í reglugerðinni verða ríkin að hafa lagalegar heimildir til að tryggja skaðleysi bóluefnaframleiðendanna, sbr. skaðleysisskuldbindingar sem koma fram í ákvæðum 1 – 12 í samningnum sbr. afsala sér fullveldisrétti. Stjórnarskrárbrot!

 • Þeir sem samþykkja samninginn skulu skrifa undir að þeir hafi heimild til þess og að slíkur skaðleysissamningur sé gerður þar sem reiknað sé með miklum skaða (bls 54.)

Annex II, 7. mgr, bls 54

Ríkin mega ekki og geta ekki samið við aðra bóluefna eða lyfjaframleiðendur.

Structur – Samið við Pfizer / Biotech og fleiri aðila – mjög mikil áhætta svo þetta takist hjá einhverjum þeirra lyfjaframleiðenda sem taka þátt í tilrauninni.

Þáttakendur eru tilraunadýr.


Prices – bls 60.

Ríkið ber ábyrgð á því að leyna því fyrir almenningi að þetta sé tilraun á vegum Pfizer og fl.

 • Byrjunarskammturinn kostar 17, 5 euro, meðalverð 15.5
 • Framhaldverð er 17.5 euro (hækkar eftir meira magni)
 • Samtals 155 miljarðar Evra (Euro)
 • 700 miljónir Evra eru greiddar fyrirfram inn á reikning í City Bank of Dublin á Írlandi (sami banki og tók við greiðslum fyrir söluna á WuxiNextCode sem Kári Stefánsson átti en seldi til Amgen á Írlandi árið 2019 – sjá viðhengi

Skuldbindingarákvæði :

 • Bóluefnaframleiðendurnir eru undanþegnir bótaskyldu.
 • Pfizer Biotech bera eingöngu ábyrgð gagnvart framkvæmdastjórn sinni.

Skaðleysisákvæði:

 • Bóluefnaframleiðendum er tryggt skaðleysi og öll meðlimsríkin skuldbinda sig til að tryggja að þeir hafi nægilega lagalega tryggingu fyrir því.
 • Ríkin eiga að breyta lögum sem tryggja hagsmuni bóluefnaframleiðendanna í einu og öllu.

Temporary_Authorisation_Patient_Information_BNT162_18_0_UK_Cleanhttps://perma.cc/VU58-8787


Ákall til Alþingismanna og Ríkisstjórnar Íslands – Stöðvið þessar Tilrauna Bólusetningar Tafarlaust !

Til Alþingismanna og Ríkisstjórnar Íslands


Bls 54 í Pfizer bóluefnasamningum:

 • The Parties understand a safe and effective vaccine is a highly complex process and risk of failure in any such venture is very high. Therefore, the aim is to put in place a APAs with a number of manufactures of leading vaccine candidates, to maximise the chances of having access to at least one successful vaccine. https://www.rai.it/…/1618676600910_APA%20BioNTech

Með því að samþykkja leynilega bóluefnatilraun á íslensku þjóðinni án hennar vitundar hafið þið brotið flestar greinar laga um klínískar og/eða vísindarannsóknir á heilbrigðissviði,  Nuremberg siðareglurnar, GenfarsamkomulagiðHelsinki Læknasáttmálann og Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins.


RANNSÓKNIR SÝNA SKAÐSEMI GADDAPRÓTEINSINS

Ótal læknar hafa varað við bóluefnunum, meðal annars hinn bandaríski Dr. Peter McCullough, en hann segir að yfirleitt skrái yfirvöld ekki nema1-10% af aukaverkunum bóluefnanna og því sé tala látinna af völdum þeirra mun hærri en gefin er upp hvar í  heiminum sem er.

Nýjustu rannsóknir japanskra vísindamanna, sem gerðar voru fyrir lyfjarisann Pfizer sýna að gaddapróteinið úr bóluefnum Pfizer/BioNTech veldur skaða á öllum líffærum líkamans ef viðkomandi smitast af Covid eða ónæmiskerfið fær aðra ertingu.

Það veldur því ofurmögnun ónæmissvars (Antibody Dependent Enhancement) og leiðir fólk til dauða frekar en bata, samkvæmt niðurstöðum úr fyrstu krufningunni eftir bólusetningu.


Þið RÁÐAMENN GÓÐIR BERIÐ ALLA ÁBYRGÐ Á ÞESSU BÓLUSETNINGARFERLI ÖLLU SAMAN!

Í ljósi nýjustu upplýsinga um skaðsemi bóluefnisins og svik og pretti varðandi upplýsingar um uppruna veirunnar og skaðsemi hennar, teljum við að þið séuð með tilræði gagnvart íslensku þjóðinni ef þið haldið áfram bólusetningaráætluninni samkvæmt samningnum við Evrópusambandið.

Áætlanir sóttvarnalæknis með samþykki ykkar, hvort sem er þegjandi eða ekki, um að bólusetja alla þjóðina, geta valdið ómældum fjölda andláta hjá stórum hluta þjóðarinnar og skaðað börn framtíðarinnar.

Krafa okkar er því að þið STÖÐVIÐ NÚ ÞEGAR allar bólusetningar í landinu – til að sleppa við stórfelldar ákærur um þjóðarmorð, um kærur um alvarlegar og varanlegar aukaverkanir hjá fjölda manns eftir bólusetningar, um ófrjósemi kvenna og karla, um stórfelldan skaða á börnum og um föðurlandssvik fyrir framsal fullveldisréttar Íslands til Evrópusambandsins.

Þið hafið því val um að hafa á samviskunni þjóðarmorð eða takast á við það sem fylgir samningsrofi við Evrópusambandið um bóluefnasamningana.

VELJIÐ AÐ BJARGA ÞJÓÐ OKKAR!


FLEIRI ÁKÖLL OG OPIN BRÉF SEM SAMTÖKIN MÍN LEIÐ MITT VAL HAFA SENT FRÁ SÉR SÍÐAN Í MAÍ 2020.

Við sem í stjórn MÍN LEIÐ MITT VAL sitjum höfum alla daga, allt frá því rétt eftir áramótin 2020 áður en samtökin voru stofnuð, unnið að ýmsum málum til að vekja fólk til vitundar um hættuna á ástungunum. Hér má finna athyglisverðar greinar um tilraunaefnin og ráð við aukaverkunum Covid tilraunabóluefnanna eftir Guðrúnu Bergmann, eins skrifar Kristín Inga Þormar fantagóða pistla á  Mbl Blogg.

Við höfum einnig ítrekað sent íslenskum stjórnvöldum, umboðsmanni Alþingis,  Landlækni,, Sóttvarnalækni, heilbrigðisráðherra, barnamálaráðherra, persónuvernd sem og öðrum ráðamönnum opinber bréf í ábyrgðarpósti eða eins með stefnuvottum heim til þeirra sl. 2 ár.


 Þau eru:

1. ÁKALL TIL RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS

2. BRÉF TIL VELFERÐARNEFNDAR ALÞINGIS

3. BRÉF TIL ÞÓRÓLFS GUÐNASONAR

4. BRÉF TIL PERSÓNUVERNDAR

5. ÁKALL TIL BARNAMÁLARÁÐHERRA

6. Athugasemd við ný sóttvarnarlög 2020  eftir Guðrúnu Bergmann

7.  Umsögn um frumvarp að sóttvarnarlögum eftir Guðrúnu Bergmann

8. Umsögn um ný sóttvarnarlög 2022 eftir Leif árnason

9. Umsögn um ný sóttvarnarlög 2022 eftir Þránd Arnórsson

10. Umsögn um ný sóttvarnalög eftir Kristínu Þormar

11. Gengið á mannréttindin  grein eftir Guðrúnu Bergmann

12.  Opið bréf til barnamálaráðherra, heilsuverndar skólabarna, barnaverndarstofu, Landlæknis, Mannréttindastofu og Umboðsmanns Barna á Íslandi

13. Svar við spurningu Katrínar og Svandísar af hverju við viljum ekki gerast ókeypis tilraunadýr í ólögmætri lyfjatilraun fyrir Criminal Pfizer og félaga.

14. Mannréttindasamtökin “Mín Leið Mitt Val” hafa þrívegis sent frá sér ábyrgðarbréf varðandi tilraunabóluefnin og skaðsemi þeirra til íslenskra ráðamanna í ábyrgðarpósti á síðast liðnu ári án árangur

15. https://mittval.is/mannrettindasamtokin-min-leid-mitt-val-berjast-gegn-valdatoku-einkahlutafelagsins-who-a-fullveldi-islands-i-heilbrigdismalum

16. Þið eruð að fremja þjóðarmorð ! – Ákall til alþingismanna, ríkisstjórnar Íslands, forstjóra Heilsugæslunnar, barnamálaráðherra, umboðsmanns barna á Íslandi, stjórnar Landspítala Íslands og Barnaheilla á Íslandi. 

17. Til Hamingju Ísland ! Reglugerð um skilgreiningum á vottorðum harðlega mótmælt – Alls 112 umsagnir fóru inn í samráðsgáttina !


Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL berjast af fullum krafti gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum, og krefjast svara.

Forseti Íslands og ráðamenn fá 7 daga til að svara neðangreindu bréfi sem sent var í morgun mánudaginn 16.05.22 með stefnuvottum frá Héraðsdómi, og samhljóða fréttatilkynning verður send öllum helstu fjölmiðlum landsins.Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL hafa í dag 16.O5.22, sent eftirfarandi aðilum það bréf sem hér fylgir með.Bréfið er sent á heimilisfang þeirra með stefnuvottum, en umræddir aðilar eru:

  • Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands,
  • Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Íslands,
  • Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra,
  • Sigurður Ingi Jóhannsson innanríkisráðherra
  • Þórdís Kolbrún Reykdal Gylfadóttur utanríkisráðherra

Tugþúsundir lækna og vísindamanna saka stjórnvöld um „Glæpi gegn mannkyninu“

Læknayfirlýsingin, sem læknar og vísindamenn víða að úr heiminum samþykktu á Covid-ráðstefnu í Róm, ásakar stjórnmálamenn um að þvinga fram meðferðaráætlun um „sömu stærð fyrir alla,“ sem leiðir til „óþarfa veikinda og dauða.“ Stjórnvöld eru sek um að hafa hindrað, að sjúklingar fái meðferð sem bjargað hefði lífum þeirra.


Íslensk stjórnvöld hafa ekki fylgt reglum NÜRNBERG KÓÐANS heldur haldið leyndum samningi við lyfjarisann Pfizer.


Valdhafar Bretlands, forstjóri WHO, Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, Rockefeller Foundation, Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson öll kærð fyrir brot gegn mannkyni hjá Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag

Annir aukast hjá Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag vegna allra ákæra í heiminum um brot á mannréttindum, þegar verið er að þvinga fólk að taka Covid-tilraunabóluefni lyfjarisanna.

 • „Þann 6. desember síðastliðinn var lögð fram málshöfðun fyrir Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag á hendur eftirtöldum aðilum fyrir brot á Nurnberg sáttmálanum gagnvart breskum almenningi. Þeir eru: Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands, Tedros Adhanhom forstjóri WHO, Christopher Whitty landlæknir Bretlands, Matthew Hancock fyrrum heilbrigðisráðherra Bretlands, Sajid Jovid, núverandi heilbrigðisráðherra, Anthony Fauci, forstjóri Smitsjúkdómastofnunar Bandaríkjanna, Bill Gates III & Melinda Gates Foundation, Klaus Schwab forstjóri World Economic Forum, Dr. Ravid Shah forstjóri Rockefeller Foundation, Albert Bourla forstjóri Pfizer, Stephane Bancel forstjóri Astra Zeneca, Pasdcal Soriot forstjóri Moderna, Alex Gorsky forstjóri Johnson & Johnson fyrir brot á ákvæðum Nurnberg-sáttmálans. Þessir aðilar eru sakaðir um glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi eins og þeir eru skilgreindir í Rómar sáttmálanum, greinum 6, 7, 8, 15, 21 & 53.“
  Málið höfðað af hálfu fórnarlamba í Bretlandi og bresks almennings.


Heimildir

 1. Pfizer og EU bóluefnasamningurinn við Ísland 4. ágúst 2020 https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizepdf
 • 522 Posts
 • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻