ÍSLENSKT ÁKALL GEGN WHO: NEI VIÐ EINRÆÐI Í HEILBRIGÐISMÁLUM - BÆKLINGUR & HEIMILDIR - mittval.is

ÍSLENSKT ÁKALL GEGN WHO: NEI VIÐ EINRÆÐI Í HEILBRIGÐISMÁLUM – BÆKLINGUR & HEIMILDIR

ÍSLENSKT ÁKALL GEGN WHO – BÆKLINGUR – HEIMILDIR 

Opið bréf til forseta Íslands, íslensku ríkisstjórnarinnar, alþingismanna og umboðsmanns Alþingis.

Ísland þarf að yfirgefa WHO ef breytingar á stjórnarskrá stofnunarinnar verða ekki stöðvaðar. Haustið 2023 hættir Ísland fullveldi sínu varðandi lýðheilsu og heilsufarshagsmuni Íslendinga ef við leyfum WHO að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með óvinnandi.

Ísland þarf að yfirgefa WHO ef breytingar á stjórnarskrá stofnunarinnar verða ekki stöðvaðar.

Haustið 2023 hættir Ísland fullveldi sínu varðandi lýðheilsu og heilsufarshagsmuni Íslendinga ef við leyfum

WHO að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með óvinnandi ákvarðanatökuval en stofnunin leggur til víðtækar breytingar á stjórnarskrá sinni, International Health Regulations (IHR).

Í reynd fela breytingarnar í sér að WHO verður löggjafarvald í stað ráðgefandi aðila.

Ef aðildarríkin leggjast ekki gegn breytingunum þýðir það að WHO mun hafa lagalega bindandi vald yfir íbúum Íslands sem og annarra aðildarríkja ef WHO lýsir yfir neyðarástandi vegna heilsufarshagsmuna Íslendinga og annara þjóða, og staðreyndin er sú að sjálfsákvörðunarréttur Íslands og annarra aðildarlanda mun hverfa ef WHO fær að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með friðhelgan ákvörðunarrétt eins og nú er lagt til.

Markmiðið er að safna að minnsta kosti 25.000 undirskriftum fyrir 15. október nk.

Undirskriftirnar verða þá prentaðar út og bundnar inn og afhentar forseta Íslands. Afrit munu verða afhent heilbrigðisráðherra og umboðsmanni Alþingis. Persónulegum upplýsingum þátttakenda verður fargað eftir það.


Reynir á forseta Íslands ef frumvarpið verður að lögum

Jón Steinar Gunnlaugsson lögmaður og fyrrverandi hæstaréttardómari segir forgangsreglu ESB og bókun 35 ganga í berhögg við stjórnarskrá Íslands og vera fullveldisafsal.

Jón segir aðspurður að verði frumvarpið samþykkt þá muni reyna á forseta Íslands í málinu. Jón bendir á að ef lögin verði að veruleika muni forsetinn þurfa að lesa þau yfir ásamt sínu aðstoðarfólki og meta hvort þau standist stjórnarskrá og geri þau það ekki beri honum að neita að staðfesta þau.

  • „auðvitað á hann að neita að skrifa undir lögin ef hann er búinn að kanna með sínu aðstoðarfólki og sérfræðingum og komast að því að þau standist ekki, þá á hann auðvitað að neita að skrifa undir þau.

Alþingi hefur enga heimild til að framselja vald til erlendra stofnana

ðspurður um hvað muni gerast verði frumvarpið samþykkt á Alþingi segir Jón að þá muni reyna á það fyrir dómstólum hvort lögin standist ákvæði stjórnarskrárinnar.

  • „dómstólar dæma eftir réttarheimildum og ef það er rétt sem ég segi, að þetta ákvæði framselji fullveldi umfram heimildir, þá er ljóst að dómstólar muni ekki dæma eftir slíkum ákvæðum þar sem erlendar reglur eru teknar fram yfir það sem Alþingi ályktar um“ segir Jón.

“það er verið að setja þetta til þess að geta tekið evrópskar reglur fram yfir íslenskar lagareglur. Ef það er bara verið að segja, að það felist í þessu yngri lög gagnvart eldri lögum þá þarf ekkert þetta ákvæði vegna þess að ef Alþingi setur ný lög með öðru efni, heldur en eldri lagareglur þá gilda alltaf þær nýju.

Það er því augljóst að það er verið að gera þetta til þess að koma til móts við ESB og samhæfa íslenskar reglur við evrópskar reglur án þess að það sé heimilt”

Við skulum gera okkur grein fyrir því að það er engin tilviljun að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra Íslands lagði bókun 35 fyrir Alþingi nú í vor. Allar líkur eru á því að reynt verði áfram að koma henni í gegn á haustþinginu.

Við hljótum að þurfa að velta fyrir okkur hvers vegna sumum alþingismönnum og ráðherrum sé svona mikið í mun að ná þessu í gegn, akkúrat á þeim tímapunkti sem WHO er að reyna að ná fram fullgildingu á heimsfaraldurssáttmála stofnunarinnar.

Verði bókun 35 samþykkt af Alþingi, þá mun það vera nóg, að geri íslensk stjórnvöld ekki athugasemdir við eða hafni þessari tilraun þeirra til að ná einræði yfir heilbrigðismálum aðildaþjóðanna sinna 194 fyrir 23 nóvember 2023, þá munu ný einræðislög WHO taka gildi.

Samþykki þeirra mun felast í að hafna ekki fyrirhuguðu breytingunum.


Til foreldra sem íhuga að leggja fram kæru vegna trúnaðarbrests skólayfirvalda

Arnar Þór Jónsson lögmaður

Nýtt ,,kynfræðsluefni” í grunnskólum landsins er ekki bara ósiðlegt og óboðlegt heldur einnig ólöglegt. Með yfirlýsingum og greinum reyna yfirvöld og talsmenn kennara að berja niður gagnrýni. Nauðalendingin í þeim efnum er að ásaka alla um hatursfulla umræðu gegn hinsegifólki sem gagnrýna að óviðurkvæmilegt og óásættanlegt námsefni sé borið á borð fyrir saklaus börn. Síðastnefnd aðferð er dæmi um það sem á ensku er nefnt “red herring” þ.e. tálbeita til að leiða umræðu á villigötur, fram hjá kjarna málsins.

Viðleitni til að stimpla lögmæta og málefnalega gagnrýni sem ,,hatur”, í því skyni að framkalla hlýðni, veitir innsýn í mögulega framtíð aðgerðaáætlunar forsætisráðherra um hatursorðræðu þar sem engum leyfist lengur að andæfa eða víkja frá þeirri línu sem stjórnvöld hafa markað. Kjarni málsins er sá að siðmenntuð samfélög hafa ávallt veitt börnum aukna og sérstaka vernd. Hérlendis á þetta sér stoð í stjórnarskrá, barnaverndarlögum og alþjóðlegum sáttmálum þar að lútandi enda eru börn sérstaklega viðkvæm (og dýrmæt).

Af þessari sérstöku áherslu laga leiðir að ráðamönnum, embættismönnum og opinberum stofnunum samfélagsins ber að virða og vernda börn í hvívetna, bæði í stjórnsýslu og lagaframkvæmd.


Í því felst nánar að tryggja ber að hagsmunir barnanna séu í fyrirrúmi og að það sem börnum er fyrir bestu skuli ávallt haft í forgangi. Ákvarðanir stjórnvalda mega samkvæmt þessu ekki ganga gegn gildandi lögum og reglum um barnavernd. Þetta gildir sérstaklega ef lög lýsa tiltekið framferði gagnvart barni refsivert.

Samkvæmt 210. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er það m.a. lýst refsivert að framleiða eða flytja inn, aflar sér eða öðrum, dreifa eða hafa í vörslum sínum myndefni sem sýnir kynferðislega misnotkun á barni eða sýnir barn á kynferðislegan hátt og geta viðurlög orðið fangelsi allt að 6 árum. Í 209. gr. tilvitnaðra laga er svo tekið fram að hver sem með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers hneykslis skal sæta fangelsi allt að 4 árum.

Strax í 1. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur skýrlega fram m.a. að börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska.

Allir sem hafa uppeldi og umönnun barna með höndum skulu sýna þeim virðingu og umhyggju og óheimilt er með öllu að beita börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Ber m.a. ávallt að sýna börnum umhyggju og nærfærni. Í 4. gr. sömu laga eru tilgreindar meginreglur viðvíkjandi barnaverndarstarfi og er rauði þráðurinn þar sérstök vernd og virðing barna og hagsmuna þeirra sem sérlega líkamlega og andlega viðkvæms samfélagshóps. Í 16. gr. og 17. gr. eru síðan ákvæði og reglur um m.a. tilkynningaskyldur þeirra sem starfa á vettvangi barna eða geta haft aðkomu þar að vegna vinnu sinnar, til að mynda starfslið grunnskóla eða aðrir þeir er starfa sinna vegna hafa aðkomu eins og ráðgjöf eða þjónustu viðvíkjandi þjónustu barna. Þessi tilkynningarskylda gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu samkvæmt niðurlagsákvæði 17. gr. barnaverndarlaga.

Þá eru í XVIII kafla barnaverndarlaga sérstaklega tilgreind refsiákvæði viðvíkjandi brotum gegn börnum, þar á meðal tilkynningarskyldu o.fl. Í lögum um Menntamálastofnun nr. 91/2015 eru sömuleiðis ríkar verndarskyldur lagðar á forstjóra og starfsmenn þar með tilliti til m.a. barna, sbr. til að mynda 1. gr. þeirra laga og þar greindar tilvísanir. Einnig verður ekki litið undan ábyrgðarhlutverki fræðslu- og skólasviði sveitarfélag í þessu tilliti. Í samhengi við framangreinda löggjöf og refsiheimildir er og til að líta refsiákvæða XIV. hegningarlaga varðandi brot í opinberu starfi sérstaklega.

Veruleg líkindi má telja fyrir því að textar og myndir í svonefndu „fræðsluriti“ sem gefið var út á vegum Menntamálastofnunar og hefur jafnframt verið tekið til notkunar í vissum grunnskólum landsins brjóti gegn gildandi barnaverndarlöggjöf landsins, þar með talið fyrrgreindum refsiákvæðum almennra hegningarlaga. Frammi fyrir því ber að taka til skoðunar ábyrgð þeirra sem stóðu að útgáfunni, þar á meðal forstjóra stofnunar menntamála sem og stjórnenda innan grunnskóla.


10 mikilvægustu ástæðurnar fyrir því að Ísland ætti að hafna fyrirhuguðum breytingum á alþjóðlegri heilbrigðisreglugerð WHO, IHR, og alþjóðlegum heimsfaraldurssamningi.

Heimildir fyrir 10 punkta hér að neðan koma frá skrifstofu WHO vinnuhóps um breytingar á alþjóðlegum heilbrigðisreglugerðum (WGIHR). Þeir ákváðu á fyrsta fundi sínum 14.-15. nóvember 2022 að „skrifstofan skuli birta grein fyrir grein samantekt á netinu um breytingartillögurnar…“.

Skjölin sem liggja til grundvallar þessum tíu liðum hér að neðan eru því skjal WHO vinnuhópsins WGIHR_Compilation-en af ​​heimasíðu WHO og viðauki við þetta skjal sem heitir A_WGIHR2_7-en.

1. Virðing fyrir reisn, mannréttindum og grundvallarfrelsi fellur brott: „Virðing fyrir virðingu, mannréttindum og grundvallarfrelsi fólks“ er tekin út úr IHR og í stað þeirra koma hugtök sem erfitt er að túlka eins og „jafnrétti, samhengi, án aðgreiningar“. (3. gr. – bls. 3).

2. Þvinguð lyfjameðferð: WHO hefur umboð til að krefjast læknisskoðunar, sönnunar á friðhelgi, sönnunar á bólusetningu og framkvæma snertispor, sóttkví og læknismeðferð. (18. gr. bls. 16-17).

3. Útvíkkuð ritskoðun: Merking óupplýsinga er mjög víkkuð út og WHO fær umboð til að ritskoða og banna að eigin geðþótta það sem hún telur vera óupplýsingar. (Viðauki 1, bls. 36).

4. Fullveldi Íslands er glatað: Kreppunefnd innan WHO fær heimild til að ógilda ákvarðanir fullvalda þjóða um heilbrigðisráðstafanir og þess í stað eru ákvarðanir kreppunefndar gerðar bindandi. (43. gr. – bls. 21-22).

5. Breyting úr ráðgefandi yfir í bindandi: Almennt eðli WHO breytist úr því að vera ráðgefandi stofnun sem gefur ráðleggingar, yfir í stjórnunarstofnun þar sem yfirlýsingar hennar verða lagalega bindandi. (1. gr. og 42. gr. bls. 22).

6. Möguleg frekar en raunveruleg neyðartilvik: Umfang IHR er stórlega stækkað til að fela í sér aðstæður sem hafa aðeins „möguleika til að hafa áhrif á lýðheilsu“. Það sem getur talist hafa áhrif á lýðheilsu getur verið svið eins og loftslag, dýr og heilsu. Hvað teljist „hugsanlegt neyðarástand“ er skilgreint af IHR og er ekki hægt að deila um það. Til að ákvarða hvort slíkt neyðarástand sé fyrir hendi þarf IHR víðtækt eftirlit og skýrslugjöf. (2. gr. – bls. 2 og 3).

7. Áætlunarhagkerfi er kynnt: framkvæmdastjóri WHO hefur vald til að lýsa einróma yfir „hugsanlega neyðartilvikum“ og fær stjórn á framleiðslutækjum landsins. Með „dreifingaráætlun fyrir heilsuvörur“ verða ákveðin ríki tilnefnd til að útvega heimsfaraldursvörn samkvæmt fyrirmælum WHO. (13. grein A – bls. 12-14)

8. Alþjóðlegt heilbrigðisvottorð: WHO hefur umboð til að koma á fót kerfi alþjóðlegra heilbrigðisvottorðs á stafrænu eða pappírsformi, þar á meðal prófskírteini, bóluefnisvottorð, fyrirbyggjandi vottorð, endurheimtarvottorð, eyðublöð fyrir staðsetningu farþega og heilsuyfirlýsingu ferðalanga. (18., 23., 24., 27., 28., 31., 35., 36. og 44. gr. og 6. og 8. viðaukar – bls. 16 – 20 og bls. 22 – 24).

9. Hugsanlega gríðarlegur fjármagnskostnaður: Aðildarlönd, þar á meðal Ísland, munu þurfa að greiða umtalsverðan hluta af heilbrigðisáætlun þjóðarinnar til WHO með algjöru friðhelgi fyrir hugsanlegum skaðabótakröfum. (44. gr. A – bls. 25).

10. Alþjóðleg samstarfsskylda: Íslendingum og öllum aðildarþjóðum verður skylt að byggja upp, útvega og viðhalda innviðum til að uppfylla mannréttindalög við landamærastöðvar sínar. (Viðauki 10 – Bls. 50 – 51)

Verði þessar afgerandi breytingar á hlutverki og stefnu WHO sem svipta aðildarríkin fullveldi sínu ekki stöðvaðar, er það mat okkar að Ísland þurfi að yfirgefa Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina WHO.

Þetta mun gerast ef  íslenska ríkisstjórnin samþykkir þessar breytingartillögur WHO


Íslenskt átak gegn WHO: „Höfnum fullgildingu á heimsfaraldurssáttmála“
Kristín Þormar skrifar:

Undirskriftasöfnunin ÍSLENSKT ÁKALL GEGN WHO: NEI VIÐ EINRÆÐI Í HEILBRIGÐISMÁLUM hófst sunnudaginn 16. júlí 2023, og höfum við sem stöndum að henni fundið fyrir miklum stuðningi þeirra sem vilja koma í veg fyrir að þessi ókjörna stofnun nái fram þessum áætlunum sínum – með samþykki íslenskra stjórnvalda. – Alls hafa 2,162 manns nú þegar skrifað undir!

Þetta fólk skilur mikilvægi þess að þjóðin segi nei!


Þegar fólk skrifar nafn sitt á undirskriftalistann (getur gert það án þess að nöfn þess séu birt), þá getur það skrifað athugasemd með sinni ástæðu fyrir því að hafna þessari tilraun til landráðs algjörlega.

Hér eru fáeinar athugasemdir af nokkuð hundruðum valdar af handahófi, og það er samhljómur í þeim öllum, fólk hafnar því alfarið að láta þessi völd í hendur hinnar ókjörnu stofnunar, WHO.


Heilbrigðisstefna Íslands er í samvinnu við WHO til ársins 2030!

Opið bréf til forseta Íslands, íslensku ríkisstjórnarinnar, alþingismanna og umboðsmanns Alþingis.

Ísland þarf að yfirgefa WHO ef breytingar á stjórnarskrá stofnunarinnar verða ekki stöðvaðar.

Haustið 2023 hættir Ísland fullveldi sínu varðandi lýðheilsu og heilsufarshagsmuni Íslendinga ef við leyfum WHO að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með óvinnandi ákvarðanatökuvald.

WHO, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, leggur til víðtækar breytingar á stjórnarskrá sinni, International Health Regulations (IHR). Í reynd fela breytingarnar í sér að WHO verður löggjafarvald í stað ráðgefandi aðila.

Ef aðildarríkin leggjast ekki gegn breytingunum þýðir það að WHO mun hafa lagalega bindandi vald yfir íbúum Íslands sem og annarra aðildarríkja ef WHO lýsir yfir neyðarástandi vegna heilsufarshagsmuna Íslendinga og annara þjóða, og staðreyndin er sú að sjálfsákvörðunarréttur Íslands og annarra aðildarlanda mun hverfa ef WHO fær að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með friðhelgan ákvörðunarrétt eins og nú er lagt til.

 


Þessi sama stofnun hefur áform um áframhaldandi faraldra   smitsjúkdóma næstu 10 árin eða svo.

Það er því gríðarlega mikilvægt að allir landsmenn geri sér grein fyrir hvaða afleiðingar það mun hafa ef ekki verður komið í veg fyrir að íslensk stjórnvöld skrifi undir þennan samning!

Nauðsynlegt er að Ísland rifti öllum samningum og yfirgefi samstarfið við WHO áður en það verður um seinan, vegna nýrra alþjóðlegra heilbrigðisreglugerða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og heimsfaraldurslaga, sem hefðbundnir fjölmiðlar og íslensk stjórnvöld reyna að þegja í hel.

Eða ætlum við bara að fljóta sofandi að feigðarósi?


11 ÞJÓÐIR HAFA ÞEHAR SAGT NEI VIÐ ÁÆTLUN WHO


WHO VILL KENNA BÖRNUM AÐ STUNDA KYNLÍF

  • Arndís Hauksdóttir prestur og hjúkrunarfræðingurþ

Katrín Jakobsdóttir hefur tekið að sér sendiherrstöðu hjá WHO.

Arndís bendir á að Tedros Adhanom Ghebreyesus framkvæmdastjóri WHO hafi verið í desember 2020 ákærður bæði sem hluti af stjórnvaldi og sem einstaklingur af Alþjóðaglæpadómstólnum í Haag fyrir að hafa valdið dauða, pyntingum, fangelsun þúsunda Eþíópíumanna.

„það einkennilega er að þó hann eigi ekki að hafa friðhelgi þá virðist hann verndaður sem framkvæmdastjóri WHO. Tedros er ekki læknismenntaður og hefur enga vísindalega menntun og Katrín vill vinna fyrir þennan mann og þá væntanlega setja okkur undir hans stjórn hvað varðar sóttvarnir í tengslum við farsóttarsáttmálann“ segir Arndís.

Alræðisvald WHO og barnaníð

Arndís segir farsóttarsáttmálann vera með miklum ólíkindum og það sé svakalegt hvað þar sé að finna.„það verður hægt að taka okkur með valdi og sprauta hverju sem er í okkur þó það séu engin einkenni til staðar. Það verður líka hægt að setja okkur í einangrun eins lengi og þurfa þykir“ nefnir Arndís sem dæmi. Þá vilji WHO kenna börnum mjög ungum að stunda kynlíf og segir Arndís hryllilegt til þess að hugsa.


Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL berjast af fullum krafti gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum, og krefjast svara.

Óska eftir upplýsingum um hverjir sitji fyrir hönd Íslands á fundi WHO og minna ráðamenn á skyldur sínar. Senda Forseta


UM OKKUR MÍN LEIÐ – MITT VAL

Tilgangur félagsins, sem var stofnað þann 26. mars árið 2021, er að vinna að hvers konar mannréttindamálum, heilsufrelsi, virðingu fyrir sjálfræði einstaklinga yfir eigin líkama.

Við krefjumst þess að: Siðareglur læknaHelsinki-yfirlýsinginMannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðannaGenfaryfirlýsinga læknaMannréttindasáttmáli Evrópusambandsins, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og Stjórnarskrá Íslands séu virt í samfélaginu. Einnig að tryggja ferðafrelsi án takmarkana og varna því að hér á landi verði komið á einræði undir því yfirskyni að verið sé að vernda heilsu fólks. Jafnframt að vinna að því að opinber stjórnsýsla og eftirlitsaðilar fari eftir lögum og reglugerðum, hvað varðar upplýsingagjöf og réttindi einstaklinga.

Við höfum einnig ítrekað sent íslenskum ráðamönnum, umboðsmanni Alþingis,  Landlækni, Sóttvarnalækni, heilbrigðisráðherra, barnamálaráðherra, persónuvernd sem og öðrum ráðamönnum opinber bréf  í ábyrgðarpósti, og stefnur sem hafa verið send með stefnuvottum á heimili  þeirra sl. 3 ár, nú síðast þann 30. nóvember 2022.  Sjá nánar hér: www.mittval.is/un-okkur


HEIMILDIR

https://exitwho-iceland.mittval.is/undirskriftarsofnun/exit-who-iceland

10 mikilvægustu ástæðurnar fyrir því að Ísland ætti að hafna fyrirhuguðum breytingum á alþjóðlegri heilbrigðisreglugerð WHO

https://arnarthorjonsson.blog.is/blog/arnarthorjonsson/entry/2294344

*https://swebbtube.se/w/uC49CQSFBspMAThDhkexRh

https://www.visir.is/g/20232465250d/er-sam-talid-buid

https://mms.is/namsefni/kyn-kynlif-og-allt-hitt-rafbok

https://utvarpsaga.is/frettir-vikunnar-biskupsmalid-alraedisvald-who-og-barnanid

https://frettin.is/2023/07/22/hofnum-fullgildingu-a-heimsfaraldurssattmala-who

https://frettin.is/2023/09/12/kennslubok-um-kynlif-fer-ekki-rett-med-og-thvi-a-hun-ekkert-erindi-til-skolabarna

https://frettin.is/2023/09/20/hofundur-kynfraedslubokar-menntamalastofnunar-hvetur-til-klams-i-opinberum-skolum

*https://frettin.is/2023/09/20/hofundur-kynfraedslubokar-menntamalastofnunar-hvetur-til-klams-i-opinberum-skolum

*https://mittval.is/katrin-jakobsdottir-er-abyrg-fyrir-klaminu-i-grunnskolum-vilja-ad-rannsoknarnefnd-rannsaki-kynfraedslu-i-grunnskolum

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/kyn_kynlif/108

*https://mittval.is/hegningalog-xiv-kafli-brot-i-opinberu-starfi

https://kristinthormar.blog.is/blog/kristinthormar/entry/2292574

https://www.visir.is/g/20232465250d/er-sam-talid-buid

*https://frettin.is/2022/05/19/senda-forseta-islands-og-radherrum-abyrgdarbref-vegna-hugsanlegs-valdaframsals-til-who

*https://mittval.is/um-okkur

 

 

  • 522 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻