Hvetjandi Bónus greiðslukerfi ESB & Pfizer fyrir Tilrauna Sprauturnar - mittval.is

Hvetjandi Bónus greiðslukerfi ESB & Pfizer fyrir Tilrauna Sprauturnar

ESB Handbókin er á sænsku og ég var búin að þýða hana fyrir ári síðan og setja hér inn í færslu en greinin/- færslan hefur ítrekað verið hökkuð og tekin niður af “Góða Fólkinu” í ESB. Ég finn ekki þýðinguna en skal gera mitt besta til að þýða bókina aftur a.s.a.p. 

Handbókin er byggð á sk. greiðslu “Bónus Hvata kerfi”, hún er þýdd á mörgum tungumálum og afhent öllum þeim ESB & EES ríkjum sem hafa gengist undir ólögmæta EU & Pfizer bóluefnasamninginn sem ríkisstjórn Íslands undirritaði þann 4. águst árið 2020. 

Þau fá 275 sænskar krónur eða 4.500 á hvern mann sem næst í sprautuna og meira ef þau ná sem flestum inn á dag/viku/mánuðum og svo er stærsta heildaruppgjörið gert þann 20. desember 2021(kannski frestað um 1-2 mánuði ef þau verða dugleg að ná litlu börnunum, þau fá þrefalt meira greitt fyrir 12 ára og yngri eða um 15 þúsund krónur íslenskar.

Övriga 100 miljoner kronor fördelas jämt mellan regionerna, oberoende av befolkningsmängd.

3.2 Schablonbelopp per given dos vaccin Staten kommer därutöver att ersätta regionerna med ett schablonbelopp per given dos vaccin. Schablonbeloppet uppgår till 275 kronor per given dos vaccin.

I begreppet ”given dos vaccin” ingår även inrapportering till det nationella vaccinationsregistret.


Eins var önnur ESB handbók gefin út fyrir sjúkrahúsin í ESB þann 1. janúar 2020 fyrir Bónus hvatagreiðslukerfi ESB & Pfizer. 

Hérna er video með ástralsku herforingja mömmunni sem kallar:

“Þið eruð tilbúnir til að drepa börnin okkar fyrir þrettán og hálft pund ! Ég mun ákæra ykkur, hérna er kæran og þið munið þurfa að svara fyrir þetta fyrir dómstólum einn daginn! “.

 

SÆNSKA HANDBÓKIN YFIR BÓNUS GREIÐSLUKERFI ESB FYRIR TILRAUNASPRAUTURNAR: 

1. Vaccinering mot covid-19 Just nu pågår ett stort antal vaccinutvecklingsprojekt världen över. Vaccinkandidater mot covid-19 har tagits fram i aldrig tidigare skådad takt. Än så länge är inget vaccin godkänt i EU men några förväntas bli godkända inom kort.

Vaccin mot covid-19 kan komma att bli ett av de viktigaste verktygen i kampen mot covid-19. En effektiv vaccinering kan dämpa lidande och rädda liv och kan också leda till att samhället kan öppnas upp i högre utsträckning vilket kan få positiv effekt på människors hälsa och på samhällsekonomin.

Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett ansvar som delas mellan staten och regionerna och där en välfungerande samverkan utifrån respektive aktörs ansvar är nödvändig.

Regeringen presenterade den 20 maj 2020 en samlad vaccinstrategi bestående av tre delar; regeringens fortsatta arbete internationellt, en nationell vaccinsamordnare samt ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan (S2020/04550/FS (delvis)). Regeringsbeslut om kommittédirektiv för Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07) fattades samma dag (S2020/04551/FS). Folkhälsomyndigheten lämnade inom ramen för sitt uppdrag den 31 augusti 2020 en första version av en nationell plan för vaccination mot covid-19. Denna plan kompletteras kontinuerligt av Folkhälsomyndigheten i takt med att ny information kommer. Regeringen beslutade den 22 juni 2020 (S2020/05504/FS) att Sverige deltar i EU-gemensamma upphandlingar för att säkra tillgången till vaccin mot covid-19.

Den 23 juli 2020 (S2020/06106/FS (delvis)) förordnade regeringen Richard Bergström att tills vidare representera Sverige i styrelsen för de EUgemensamma upphandlingarna. Vaccinutvecklingsprojekten inkluderar ett antal varianter av tekniker för att producera vacciner, både väl etablerade och beprövade och helt nya koncept som DNA-, RNA- och virusvektor-baserade produkter.

Europeiska kommissionen har som ambition uttalat att en framtida avtalsportfölj bör omfatta olika teknologier och verkningsmekanismer för att maximera chansen för att få tillgång till ett eller flera säkra och effektiva vacciner. De bör innehålla minst två, helst tre, vacciner från respektive plattform. 4 (15) Kommissionen har hittills tecknat sex avtal med vaccintillverkare varav fem är en typ av avtal där medlemsländerna, om de väljer att delta, förbinder sig att köpa den del av vaccindoserna som tilldelas landet per capita.

Sverige har valt att delta i dessa avtal. Ett av de avtal som kommissionen har tecknat kräver inte att medlemsländerna förbinder sig att köpa doser men ger dem möjlighet att göra det. Avtalen gäller enbart om vaccinerna blir godkända.

Det finns redan nu en tentativ leveransplan till Sverige och regionerna förbereder sig för att börja erbjuda vaccinering utan fördröjning efter det att ett eller flera godkända vaccin har levererats till landet. Regionerna har stor vana av att genomföra vaccinationskampanjer. År 2020 beställdes ca 1,9 miljoner doser vaccin mot säsongsinfluensan.

Influensavaccinationskampanjer genomförs årligen i hela Sverige inom ramen för den ordinarie vårdverksamheten framför allt i primärvård och inom kommunal hälso- och sjukvård. Att genomföra vaccinationer mot covid-19 kommer emellertid att innebära extra utmaningar.

Om flera vacciner blir godkända samtidigt har vi att vänta ett inflöde av vacciner från olika producenter vilket kräver extra samordning mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna avseende logistik och prioriteringar. Det kommer också att ställa stora krav på regionerna avseende beredskap för hantering av vaccinerna och själva vaccineringen.

Åtminstone ett av de vacciner som kan komma att bli aktuella behöver förvaras extremt kallt och förvarings- och hanteringslösningar måste förberedas och finnas på plats i regionerna för denna typ av vaccin. Eftersom detta är en exceptionell hantering av vaccin så finns inte dessa rutiner sedan tidigare uppbyggda i regionerna men byggs nu upp i snabb takt. Vissa av de vaccin som nu utvecklas och kan godkännas kommer att behöva spädas och dras upp i sprutor, istället att som är fallet med influensavacciner, levereras i förfyllda sprutor.

Även här etablerar regionerna nu rutiner och planer för att kunna hantera dessa vaccin. Vaccineringen mot covid-19 behöver ske under pågående pandemi vilket ställer höga krav på ett smittsäkert genomförande. Förutsättningarna för att genomföra vaccineringen mot covid-19 är alltså till viss del annorlunda än exempelvis vid den årliga influensavaccineringen men förutsättningar för influensavaccineringen under 2020 har givit viktiga lärdomar och bidragit i regionernas förberedelsearbete för covid-19 vaccinationerna. 5 (15)

Regeringen har genom proposition 2020/21:47 föreslagit att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Syftet är att göra det lättare för Folkhälsomyndigheten och andra aktörer att löpande följa upp vaccinernas säkerhet, effekt och även vaccinationstäckningen bland de olika målgrupperna.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

  • Läkemedelsverket har vidare fått regeringens uppdrag att planera för och genomföra en fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot covid-19 (S2020/08531). Dessa uppdrag kan kompletteras av uppföljnings- och forskningsstudier kring vaccin och vaccinering mot covid-19.
  • Tydlig kommunikation till både hälso- och sjukvårds- samt omsorgspersonal och allmänhet kommer att vara nödvändig både inför och under och efter vaccineringskampanjen. Det är viktigt att likalydande information om vaccineringen ges över hela landet även om vissa delar behöver anpassas efter lokala förutsättningar. Intyg om vaccinering kan komma att krävas för till exempel inresa i vissa länder.

Framtagning av ett internationellt system för vaccinationsintyg diskuteras.

I ett pågående projekt inom WHO undersöks exempelvis hur tekniska lösningar och standarder för ett digitalt vaccinationspass kan utvecklas för att på ett säkert sätt påvisa att en person har vaccinerats mot sjukdomen covid-19.

Svenska vaccinationsintyg bör utfärdas enligt internationell standard och parterna är överens om att en sådan standard bör inväntas då mycket tyder på att ett enkelt pappersintyg inte kommer att accepteras internationellt.

Att utfärda vaccinationsintyg är en uppgift som åligger vaccinatören men bedöms inte ingå i den avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 som beskrivs i denna överenskommelse.

  • 2. Inriktning och åtagande 2.1 Gemensam inriktning Vår gemensamma målsättning är att alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år tillhörande en riskgrupp skyndsamt ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021.

Avsikten är att skyndsamt nyttiggöra det vaccin Sverige får tillgång till samtidigt som vaccineringen ska utgå ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende vilka grupper som ska prioriteras. 6 (15) Syftet med vaccinationerna är i ett första skede att skydda grupper som löper större risk att få en allvarlig sjukdomsutvecklig från att insjukna i covid-19. I ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället. Parterna ska vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som möjligt. Målet är ambitiöst satt och förutsätter att vaccin godkänns och levereras i en takt som gör det möjligt för regionerna att genomföra vaccinationerna.

Parterna är medvetna om att förutsättningarna med stor sannolikhet kan komma att förändras under de kommande månaderna inte minst utifrån godkännande av aktuella vaccin och företagens förmåga att producera och leverera vaccin. Målbilden kan komma att behöva justeras när förutsättningarna ändras.

Vaccineringen ska starta utan dröjsmål efter det att ett eller flera av Europeiska kommissionen godkända vaccin har levererats till Sverige och nödvändiga åtgärder har vidtagits för att vaccinet ska kunna ordineras och dokumenteras korrekt vilket bland annat kräver att det förts in i varuregister som når ut till regionerna.

I den inledande fasen ska riskgrupper och hälsooch sjukvårds – och omsorgspersonal prioriteras enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. När prioriterade grupper erbjudits vaccination ska övrig befolkning erbjudas vaccination. Det är viktigt att det vaccin som kommer in till Sverige skyndsamt nyttiggörs.

Vaccineringen ska fortgå till dess att samtliga personer i befolkningen som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp erbjudits vaccination.

Alla vaccineringar mot covid-19 ska skyndsamt registreras i det nationella vaccinationsregistret vilket kan ske från den 1 januari 2021. I kap 9 i smittskyddslagen återfinns bestämmelser om kostnadsfrihet för den enskilde i vissa fall, bl.a. för läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning samt undersökning och för vaccinationer som erbjuds inom ramen för ett nationellt vaccinationsprogram.

Parterna är överens om att vaccinering mot covid-19 stämmer väl överens med den inriktning som finns i smittskyddslagen vad gäller kostnadsfrihet för den enskilde och att vaccineringen därför ska vara kostnadsfri för den enskilde. Detsamma gäller personer som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. eller lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa 7 (15) utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. SKR kommer därför att rekommendera regionerna att besluta om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19.

Staten står för kostnaden för själva vaccinet och för kostnader för vaccinationerna vilket regleras genom denna överenskommelse. Detta innebär att vaccination mot covid-19 kan genomföras av regionerna eller mot ekonomisk ersättning på regionernas uppdrag och att regionerna kan använda resurser utanför den regionala hälso- och sjukvården, t.ex. till företagshälsovård eller andra privata aktörer för att utföra vaccination. Överenskommelsen gäller för all vaccination mot covid-19 som utförs från och med 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2021.

Kommuner som deltar i arbetet med vaccination mot covid-19 kan också kunna ta del av medel genom denna överenskommelse, detta sker i förekommande fall via regionerna.

  • 2.2 Ansvarsfördelning Beredskapsplaneringen för en pandemi ska begränsa smittspridningen och minska de negativa konsekvenserna för de som påverkas av pandemin. Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell pandemiplan som uppdaterats löpande under pandemin med covid-19.
  • I planen återfinns rekommendationer och vägledningar för regionernas hantering av de frågor som aktualiseras vid en pandemi. Ett av dessa områden rör hur regionerna ska förbereda sig för en vaccination av stora delar av befolkningen samt hur en sådan vaccinering bör genomföras. Regionerna har med utgångspunkt i den nationella planen utarbetat regionala pandemiplaner, bl.a. för vaccinering.

Statens och regionernas åtaganden framgår nedan och avser perioden 1 januari till och med 31 december 2021 och bygger på ansvarsfördelningen enligt den nationella pandemiplanen. Överenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter tillräckliga medel för ändamålet under 2021.

2.2.1

  • Staten åtar sig att – stå för kostnaden för inköp av vaccinerna och distribution av vaccinerna till regionerna, – stå för kostnader för investeringar som regionerna behöver genomföra för att förbereda för vaccinationerna samt löpande kostnader i hela 8 (15) vaccinationskedjan inklusive, men inte begränsat till, logistik och kommunikation i enlighet med denna överenskommelse. – stå för kostnaderna för vaccineringar mot covid-19 som regionerna utför, eller som utförs på regionernas uppdrag, och rapporterats till det nationella vaccinationsregistret i enlighet med denna överenskommelse, – ansvara för att upprätta en fördelning av vaccin till regionerna samt en leveransplan som ger rimliga planeringsförutsättningar för regionerna, leveransplanen kommer att behöva uppdateras löpande, – distribuera vaccin till regionerna i enlighet med leveransplanen, – ta fram och kommunicera en prioritetsordning för när olika grupper i befolkningen ska erbjudas vaccination av regionerna, – ansvara för att säkerställa funktionalitet i det nationella vaccinationsregistret, – ansvara för att i nära samråd med regionerna ta fram nationell kommunikation kring vaccinering mot covid-19 och anpassa dessa insatser så att även exempelvis personer med funktionsnedsättningar, eller som ej har svenska som modersmål kan ta till sig informationen, samt – vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som möjligt i befolkningen.

2.2.2 Regionerna åtar sig att: – förbereda för att vaccineringen omedelbart ska kunna starta när godkänt vaccin levererats till regionen, – skyndsamt genomföra vaccination mot covid-19 enligt målsättningen i denna överenskommelse och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar, så att vaccinationen har förutsättningar att ske på ett jämlikt sätt över landet, – följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring prioritering av grupper som ska erbjudas vaccination, 9 (15) – vidta åtgärder för att säkerställa att underkontrakterade aktörer som genomför vaccination mot covid-19 på uppdrag av regionerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring prioritering av grupper som ska erbjudas vaccination, – vidta åtgärder för att säkerställa att vaccinationen kan genomföras på ett smittsäkert sätt, – vidta särskilda åtgärder så att vaccination av de allra sköraste personerna kan ske på ett sätt som är anpassat till dessa gruppers förutsättningar och behov, – förbereda och genomföra kommunikationsinsatser med anledning av vaccinationen och anpassa dessa insatser så att även exempelvis personer med funktionsnedsättningar, eller som ej har svenska som modersmål kan ta till sig informationen, – vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som möjligt, – vidta särskilda insatser för att nå ut med erbjudande om vaccination till grupper som i andra sammanhang har en lägre vaccinationstäckning, – skyndsamt inrapportera till vaccinationsregistret i enlighet med lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m., samt – i förekommande fall och utan dröjsmål på av Läkemedelsverket anvisat sätt, rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

2.2.3 SKR åtar sig att – Rekommendera sina medlemmar att erbjuda vaccinet kostnadsfritt till samtliga personer i befolkningen som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt – löpande kommunicera med regionernas vaccinsamordnare i syfte att erbjuda erfarenhetsutbyte och samverkan mellan regionerna. 10 (15)

2.3 Rapportering SKR ska löpande till dess vaccinationerna initieras delge Regeringskansliet information om regionernas planering och eventuellt uppkomna hinder för att möjliggöra ett ändamålsenligt stöd till regionerna. En första skriftlig avrapportering ska ske den 20 december 2020.

SKR ska under det första halvåret 2021 en gång per månad samt därefter en gång per kvartal skriftligen avrapportera regionernas arbete med överenskommelsen till Regeringskansliet, särskilt med avseende på; – regionernas arbete att skyndsamt genomföra vaccination mot covid-19 enligt målsättningen i denna överenskommelse och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar, – åtgärder för att säkerställa att vaccinationen kan genomföras på ett smittsäkert sätt, – åtgärder så att vaccination av de allra sköraste personerna kan ske på ett sätt som är anpassat till dessa gruppers förutsättningar och behov, samt – åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som möjligt, vidta särskilda insatser för att nå ut med erbjudande om vaccination till grupper som i andra sammanhang har en lägre vaccinationstäckning, samt hinder för genomförande av de planerade vaccinationerna Genomförda vaccinationer inrapporteras genom registrering i vaccinationsregistret i enlighet med lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m., samt i förekommande fall på av Läkemedelsverket anvisat sätt rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Vårdgivare som genomför vaccination på regionens uppdrag ska i enlighet med lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram lämna uppgift om vaccination mot covid-19 till vaccinationsregistret samt i förekommande fall på av Läkemedelsverket anvisat sätt rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Regionerna ska i nära dialog med Folkhälsomyndigheten säkerställa att genomförandet av vaccinationer för covid-19 kan följas över tid. Regionerna 11 (15) ska utan dröjsmål inrapportera uppkomna hinder eller svårigheter eller risker för sådana till Folkhälsomyndigheten.

Varje region ansvarar enligt 1 kap 8 § smittskyddslagen för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område. I fråga om vaccination mot covid-19 har därför regionerna ett ansvar för och leder det regionala arbetet med vaccination avseende covid-19.

En löpande dialog bör dock ske mellan regionen, kommunerna och länsstyrelsen för att möjliggöra en effektiv samverkan kring vaccination i länet. 2.4 Översynsklausul I de fall nya uppgifter framkommer som förändrar Folkhälsomyndighetens bedömningar av vilka delar av befolkningen som bör erbjudas vaccination eller andra händelser inträffar som på ett väsentligt sätt förändrar förutsättningarna för vaccineringen har parterna rätt att begära omförhandling av överenskommelsen.

Om en önskan om en omförhandling lyfts ska staten och SKR gemensamt ansvara för att det tas fram kostnadsberäkningsunderlag. 3. Den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen 3.1 Ersättning för förberedande och löpande åtgärder Regeringen avsätter medel för att finansiera genomförande av vaccination mot covid-19 för att möjliggöra ett utnyttjande, och en utökning, av befintlig kapacitet samt för att möjliggöra vaccination utifrån behoven i landet.

Staten avsätter 400 miljoner kronor, utöver de 300 miljoner kronor som regeringen avsatt under 2020, för att stödja investeringar och löpande kostnader i hela vaccinationskedjan inklusive, men inte begränsat till, logistik och kommunikation. Av dessa medel tilldelas 300 miljoner kronor regionerna, utifrån den befolkningsmängd som Statistiska Centralbyrån senast fastställt, för att stödja investeringar och löpande kostnader.

Övriga 100 miljoner kronor fördelas jämt mellan regionerna, oberoende av befolkningsmängd.

3.2 Schablonbelopp per given dos vaccin Staten kommer därutöver att ersätta regionerna med ett schablonbelopp per given dos vaccin. Schablonbeloppet uppgår till 275 kronor per given dos vaccin.

I begreppet ”given dos vaccin” ingår även inrapportering till det nationella vaccinationsregistret.

Utfärdande av vaccinationsintyg inkluderas inte. Schablonbeloppet betalas inte ut om regionerna tar ut en egenavgift av 12 (15) den enskilde. Ersättningen utbetalas av Kammarkollegiet baserat på rapporterade vaccinationer i vaccinationsregistret efter information från Folkhälsomyndigheten.

För januari utbetalas ersättningen tidigast 20 februari, därefter månadsvis i efterskott, med slutreglering den 31 januari 2022.

I de fall verksamhet inom ramen för denna överenskommelse bedrivs i den kommunala hälso- och sjukvården ska kommunerna via regionerna få ta del av finansiering för denna verksamhet.

3.3 Särskild ersättning vid skyndsamt genomförande av vaccination Särskild ersättning om sammanlagt 700 miljoner kronor kan betalas ut till de regioner som skyndsamt genomför vaccinationerna med hänsyn taget till tidpunkter för leverans till den enskilda regionen.

  • Pengarna fördelas enligt nedanstående modell (a,b,c) med maximalt 200 miljoner kronor till (a), maximalt 200 miljoner kronor till (b) och maximalt 300 miljoner kronor till (c) a.
  • Om en region har slutfört vaccinering för 80 procent av personer över 70 år senast den 30 april 2021 så erhålls i efterskott (månaden efter) 20 kr per invånare i regionen.

Om levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra en vaccinationsgrad på 80 procent förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.

b. Om en region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre senast den 30 juni 2021 så erhålls i efterskott (månaden efter) 20 kr per invånare i regionen.

Om levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra en vaccinationsgrad på 70 procent förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.

c. För varje vecka tidigare än den i (b) angivna tidpunkten som en region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre så erhålls i efterskott (månaden efter) 15 kr per invånare i regionen.

Överenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter medel för ändamålet under 2021. 13 (15)

4. Statliga insatser för att underlätta vaccineringen i regionerna Regionerna ansvarar för vaccineringens genomförande men ett flertal statliga aktörer har relaterade regeringsuppdrag eller kan på annat sätt förväntas underlätta för regionerna i samband med vaccineringen mot covid-19.

Berörda myndigheter ansvarar för att i nära samråd med regionerna ta fram nationell kommunikation kring vaccinering mot covid-19.

4.1 Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för vaccinering mot covid -19 (S2020/04550).

Planen ska innehålla tydlig information som regioner och kommuner kan använda sig av för att i god tid planera och organisera sin verksamhet för vaccination mot covid-19. Planen ska kommuniceras till avnämare på ett tydligt och lättillgängligt sätt.

Folkhälsomyndigeten har en operativ roll vad gäller vaccinationen mot covid-19. Myndigheten ansvarar bl.a. för att upprätta en fördelning av vaccin till regionerna samt en leveransplan som ger rimliga planeringsförutsättningar för regionerna.

Vidare har myndigheten till uppgift att ta fram och kommunicera en prioritetsordning för när olika grupper i befolkningen ska erbjudas vaccination av regionerna.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att inom ramen för uppdraget om att förstärka informationen till riskgrupper om vaccination mot säsongsinfluensan analysera och sammanställa erfarenheterna från planering och genomförandet av årets vaccinering mot säsongsinfluensan till stöd för kommande insatser vid vaccination mot covid-19 (S2020/07992).

Folkhälsomyndigheten ska, i enlighet med regeringens proposition 2020/21:47 om att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret, tillse att registrering går att genomföra. I detta sammanhang ansvarar myndigheten även för att säkerställa funktionalitet i det nationella vaccinationsregistret.

4.2 Läkemedelsverket Läkemedelsverket har regeringens uppdrag att planera för och genomföra en fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot sjukdomen covid-19 (S2020/08531). 14 (15) Läkemedelsverket samlar biverkningsrapporter i en svensk databas för biverkningar. De förs i avidentifierad form även över till en europeisk databas.

4.3 Socialstyrelsen Regeringen gav den 15 mars 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19, på nationell nivå svara för fördelningen respektive, vid behov, omfördelning mellan huvudmännen samt, så långt det är möjligt, ta initiativ till att skyndsamt få igång en produktion av material inom Sverige.

Regeringen utvidgade den 26 mars 2020 detta uppdrag till att även omfatta medicinteknisk utrustning m.m.

Socialstyrelsen har för avsikt att, vid behov, köpa in ett visst antal kryofrysar för att låna ut till regionerna i den omfattning som regionerna bedömer nödvändigt. Det kan även bli aktuellt med inköp av annan utrustning om regionerna identifierar sådana behov.

4.4 Länsstyrelserna Regeringen har beslutat om ett uppdrag till länsstyrelserna, i vilket det ingår att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna vid förberedelserna för och vid utförandet av vaccination mot covid-19 inom sina respektive geografiska områden. Uppdraget till Länsstyrelserna pågår till 31 december 2021.

4.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Regeringen har uppdragit åt Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att gemensamt samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatser till allmänheten med 15 (15) anledning av covid-19.

Myndigheterna redovisar senast den 9 december 2020 en gemensam kommunikationsstrategi. De redovisar löpande sina kommunikationsinsatser och bedömer effekter utifrån strategin.

5. Godkännande av överenskommelsen För staten genom För Sveriges Kommuner och Socialdepartementet Regioner

Stockholm den 8 december 2020

Maja Fjaestad Staffan Isling Statssekreterare Verkställande direktör

Overenskommelse_om-genomforande_av_vaccinering_mot_covid-19_2021_SKR (1)

  • 522 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻